RimKamodai
Thông tin cá nhân
RimKamodai
Rim cá dừa
Nam
12/03/1990
Đại ca xóm nhà thờ
18/09/2015
Thông tin liên hệ
trái đất
None
neno
mobifone
Đời là bể khổ , có vk còn khổ hơn.