TheStart
Thông tin cá nhân
TheStart
TheStart [ HNN - GV ]
Nữ
27/06/1985
09/06/2012
Thông tin liên hệ
-Đã Bắt Đầu Thì Phải Có Kết Thúc -Nói Ko Với Ngôn Ngữ Biến Thái (ngôn ngữ Teen) & Tiếng Việt Ko Dấu.