Allen Wallker
Thông tin cá nhân
Allen Wallker
Con Chiên Đạo Dụ
Nam
22/06/1996
???
26/11/2012
Thông tin liên hệ
???
???
???
???
Fuck You :)